SOCKERDAMMNING – ETT SÄTT ATT BEKÄMPA Varroa destructor.

I American Bee Journal nr 6, 2000 beskrivs användning av sockerdamm (florsocker) som ett ekologiskt, icke-kemiskt sätt att bekämpa Varroa destructor. Begreppen ”ekologiskt” och ”kemiskt” kan säkert diskuteras. Det som den här artikeln skall handla om är att användning av sockerdamm kan vara en effektiv metod att bekämpa varroakvalstret, samtidigt som den är helt ofarlig för såväl människor som bin, och miljön i övrigt.

Finland

Försöket som nämns i ingressen utfördes i Finland 1996, och omfattade 12 bisamhällen som behandlades med sockerdamm i olika intervaller under juni månad. Det socker som det här talas om är av typen florsocker.

En av anledningarna till att denna typ av bekämpning prövades var, enligt artikelförfattaren, att det fanns ett behov av att förhindra att honung och vax kontaminerades av främmande ämnen. Bland de andra icke-kemiska metoder som prövats tidigare nämndes i artikeln upphettning av vuxna bin, upphettning av hela bisamhällen, borttagande av yngel, samt användningen av nätbottnar. Ingen av dessa bekämpningsmetoder föreföll att ensam ha tillräcklig effekt mot kvalstret. Studien i Finland avsåg att utreda huruvida sockerdamm ensamt var en tillräckligt effektiv metod mot kvalstret, och om behandlingen medförde sidoeffekter av något slag.

Damningen genomfördes med hjälp av en apparat med en sorts pumpanordning, och dammet applicerades ovanifrån i var låda. Ramarna skildes inte från varandra under behandlingen.

Försöksledarna kunde slå fast att behandling med sockerdamm var effektivt, men att metoden måste utvecklas och finslipas. Fler försök borde också göras för att utröna effekten under olika omständigheter, menade man. Man konstaterade också att metoden kunde användas när som helst under säsongen utan hänsyn till drag, och att någon resistens hos kvalstren inte skulle kunna utvecklas. Försöksledarnas uppfattning var att metoden med sockerdamm skulle kunna fungera som enda bekämpningsmetod mot varroakvalstret.

Florida

I American Bee Journal nr 5, 2004 beskrivs något som kallas “The Dowda method”. Tom Dowda är föreståndare I Floridas norra biodlingsdistrikt. Det handlar om några biodlare i Florida som hållit sina bin vid liv under en rad av år utan att någon annan bekämpning än med sockerdamm har förekommit. I just dessa fall har man i varje bisamhälle lagt ungefär 200 gram florsocker på ramarnas ovansidor, och sedan borstat ner sockret mellan ramarna. Då man använt nätbottnar så har väldigt många av de kvalster som befinner sig på de vuxna bina (”a vast majority of the mites exposed”) fallit ur kupan.

Gör detta en gång i veckan så behöver man (i Florida) aldrig mer använda ”kemikalier” för att bekämpa kvalstret, menar Jerry Hayes i American Bee Journal nr 1, 2005 s. 25. (Per Ideström´s anmärkning: I Florida finns väldigt mycket bin som dessutom flyger året om. Reinvasionen torde vara av enorm omfattning. I biglesa trakter kan det knappast vara nödvändigt att sockerdamma tillnärmelsevis så ofta.)